تبلیغات
انسان باشیم - اعتماد بنفس
انسان باشیم
من موفقیتم را مدیون تمامی کسانی هستم که به من نه گفتند .

توانایی شناخت و پذیرش نقاط ضعف و قـوت و محدودیتهای خویش.

افرادی كه از اعتماد بنفس پایینی برخوردار میباشند دارای خصوصیات زیر هستند:

* مرتبا خودشان را مورد انتقاد و سرزنش قرار میدهند.

* هنگام صحبت كردن در چشمان فرد مقابل خود نگاه نمیكنند. با سر پایین و قدمهای آهسته قدم بر میدارند.

* در پذیرش تعریف و تمجیدها و تعارفاتی كه به آنان میشود مشكل دارند (تصور میكنند سزاوار آنها نبوده و یا دیگران در صدد تمسخر آنها میباشند).

* معمولا احساس میكنند قربانی رفتار دیگران هستند.

* احساس تنهایی میكنند حتی زمانی كه در یك جمع قرار دارند.

* در درون خود احساس خلاء و پوچی میكنند.

* احساس میكنند با دیگران تفاوت دارند.

* احساس افسردگی، گناه و شرمساری دارند.

* نسبت به تواناییهای خود برای رسیدن به موفقیت تردید دارند. عدم خودباوری.

* از موقعیتهای نو و جدید می هراسند.

* از شكست وموفقیت می هراسند.

* مرتبا سعی در راضی نگاه داشتن دیگران دارند.

* دچار هراس اجتماعی میباشند.

* قادر به مدیریت زمان خود نمی باشند.

* عادت به پشت گوش انداختن كارها دارند.

* در مقابل انتقاد، اظهار نظر و سرزنشهای دیگران (خواه واقعی، خواه واهی) بسیار آسیب پذیر

می باشند.

* از ابراز عقاید و احساسات خود خودداری میكنند زیرا از چگونگی واكنش دیگران هراس دارند.

* خود را درگیر مواد مخدر و یا روابط مخرب میكنند.

* از تعیین یك هدف مشخص و پیروی از آن عاجز میباشند.

* قادر به بیان خواسته ها و نیازهای خویش نمیباشند.

* معمولا عصبانی و پرخاش گر میباشند.

* ارزیابی غیر واقعی از خود دارند.

* تحمل عیب و كاستی را نداشته و كمالگرا میباشند.

* احساس خوب آنها وابسته به عوامل خارجی اعم از وقایع روزانه و یا نوع رفتار دیگران با آنها دارد.

* وابستگی هیجانی دارند: برای دستیابی به یك احساس خوشایند به دنیای خارج خود وابسته میباشند.

مانند:

وابستگی به مواد: مانند غذا، داروها، الكل مواد مخدر به منظور پر كردن خلاء درونی خود و تسكین دردهایشان.

وابستگی به رفتارها: مانند خرج كردن پول، قمار بازی و تماشای تلویزیون. به منظور پر كردن خلاء درونی و تسكین دردهایشان.

وابستگی به مال: برای تعیین میزان ارزش و شایستگی خود به پول و مال وابسته هستند.

وابستگی عاطفی : برای داشتن حس ارزشمندی، شایستگی و امنیت به توجه، پذیرش و تائید فرد دیگری (معشوق خود) وابسته میباشند.

اعتماد بنفس واقعی

اعتماد بنفس حقیقی یك حس درونی می باشد بدون وابستگی به جهان خارج، رویدادها، موفقیتها، شكستها و افراد دیگر. اما عزت نفس و اعتماد بنفس واقعی بسیار نادر و نایاب میباشد زیرا اغلب اعتماد بنفسها كاذب و نقابی برای پنهان سازی اعتماد بنفس پایین میباشد. اعتماد بنفسهای غیر واقعی را میتوان در موارد زیر یافت:

* اعتماد بنفسهای كاذب: اینگونه اعتماد بنفسها وابسته و زود گذر میباشند.مانند اعتماد بنفسهایی كه به جهت ثروت،شهرت،محبوبیت،به تن داشتن لباسهای فاخر،قدرت و زیبایی ظاهر در افراد نمود می یابند كه همگی كاذب بوده و ارتباطی به ماهیت واقعی فرد ندارند.

* گستاخی: معمولا مردم افراد پر رو و گستاخ را با افراد با اعتماد بنفس بالا اشتباه میگیرند.اما پررویی نیز یك نوع نقاب برای استتار بی كفایتی و اعتماد بنفس پایین میباشد.

* متظاهرها: اینگونه افراد خود را با اعتماد بنفس، شاد، موفق و شكست ناپذیر نشان میدهند. اما از درون احساس پوچی و خلاء كرده و از شكست بسیار هراسانند.

همچنین اعتماد بنفس به مفهوم برتری داشتن، تكبر وخود بینی نمیباشد زیرا این خصوصیات رفتاری از اعتماد بنفس پایین نشان میگیرند. اعتماد بنفس شما نباید یك پدیده مقایسه ای و رقابتی باشد زیرا در این هنگام شما خود را در معرض احتیاج و وابستگی به پذیرش دیگران قرار خواهید داد كه با اعتماد بنفس واقعی و ناب منافات دارد. افراد با اعتماد بنفس بالا نیازی به پذیرش، موافقت، تائید، تشویق و دلگرمی دیگران ندارند. همچنین اعتماد بنفس بالا اینگونه نیست كه شما را از هر گونه تردید، یاس ونگرانی مصون بدارد بلكه تنها تحمل و غلبه بر آنها را برای شما آسانتر میسازد.

خصوصیات افراد با اعتماد به نفس بالا

* برخوردار از مركز كنترل درونی: غم و شادی آنان وابسته به عوامل خارجی نیست.

* از لحاظ جسمانی، احساسی، ذهنی و معنوی از خود مراقبت میكنند.

* میانه روی را در افكار، احساسات و رفتارهای خویش حفظ میكنند.

* قادر به پذیرش و پند گیری از اشتباهات خود میباشند. قادر به بیان جمله "من اشتباه كردم" میباشند.

* توانایی بخشش اشتباهات خود و دیگران را دارند.

* مسئولیت اداره زندگی خود را بعهده میگیرند.

* تفاوتهای فردی میان افراد را ارج مینهند.

* به نقطه نظرات دیگران گوش میدهند.

* همواره مسئولیت ادراكات، احساسات و واكنشهای خود را بعهده گرفته و هیچگاه آنها را فرافكنی نمیكنند.

* از نقاط ضعف و قوت خود آگاهی دارند.

* همواره در حال پیشرفت و ترقی بوده و از ریسكهای مثبت در زندگی بیم ندارند.

* دارای اعتماد بنفس و خود باوری بوده و به خود ارج میدهند.

* اعتماد بنفس آنان بدور از خودبینی و غرور میباشد.

* از آنكه مورد انتقاد قرار گیرند نمی هراسند.

* هنگامی كه از آنان پرسشی میگردد حالت تدافعی بخود نمیگیرند.

* در برابر موانع و مشكلات به آسانی تسلیم نمیگردند.

* نیازی به تحقیر و تمسخر دیگران ندارند.

* از آنكه در كاری شكست بخورند ویا در حضور دیگران نادان بنظر برسند ابایی ندارند.

* هیچگاه خود را مورد انتقاد و سرزنش مخرب و شدید قرار نمیدهد.

* توانایی خندیدن به خود و زیاد جدی نگرفتن خود را دارند.

* به خویشتن و توانایی خودشان ایمان و اعتماد دارند.

* به تصمیم گیری هایشان اعتماد دارند.

* باور دارند كه فردی با ارزش، با قابلیت، دوست داشتنی، پذیرفتنی و مهم میباشند.

* نیازی به كمالگرایی ندارند.

* هیچگاه خودشان را با دیگران مقایسه نمیكنند.

* از آنكه دیگران چگونه نسبت به آنان می اندیشند واهمه و نگرانی ندارند.

* نیازی به اثبات و توجیه افكار و عقاید خود به دیگران ندارند.

چگونه اعتماد بنفس خود را افزایش دهید ؟

* آگاه باشید كه ارزش شما به عنوان یك انسان بستگی به داشتن وزن ایده آل، زیركترین و باهوشتر بودن، مشهوربودن، محبوب تر بودن، سریع تر بودن، بالاترین نمره و یا رتبه را داشتن، شوخ طبع تر بودن، خوش لباس تر بودن، بهترین خانه و ماشین را داشتن و بهترین دوستها را داشتن نبوده و تنها به خودتان بستگی دارد.

* توانایی ها، استعدادها و موفقیتهای خود را جشن بگیرید.

* خود را به خاطر اشتباهاتی كه مرتكب گشته اید عفو كنید.

* برروی نقاط ضعف خود تمركز نكنید. هر انسانی نقاط ضعف خاص خود را دارد.

* با حقوق فردی خود آشنا شده و از آنها پیروی كنید.

* از تحقیر و سرزنش خود دوری كرده و مثبت اندیشی را فرا گیرید.

* خود را بر اساس یك سری استانداردهای منطقی و دور از دسترس مورد قضاوت قرار ندهید.

* یاد بگیرید كه شما یك انسان منحصر بفرد بوده و تنها خود شما مسئول تصمیم گیریهای زندگیتان می باشید.

* بیاموزید كه با پشتكار و سماجت قادر خواهید بود به موفقیت دست یابید.

* بیاموزید كه شما نیازی به تلاش بی وقفه برای كامل گشتن ندارید.

* خودتان تعیین كننده مفهوم موفقیت باشید .
طبقه بندی: روانشناسی،  زنان موفق ایرانی،  پزشکی و کامپیوتر، 
نوشته شده در تاریخ جمعه 13 دی 1387 توسط مهری رستمی | نظرات()
deannmooradian.wordpress.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 09:41 ق.ظ
Heya i'm for the first time here. I found this board
and I find It really useful & it helped me out much.
I hope to give something back and help others like you aided me.
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:53 ب.ظ
Thanks on your marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might
be a great author. I will always bookmark your blog and may come back in the future.
I want to encourage you continue your great work, have a nice day!
علی
دوشنبه 27 آذر 1391 07:45 ب.ظ
متظرم جواب بده الان
علی
دوشنبه 27 آذر 1391 07:43 ب.ظ
دوباره بفرست
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
درباره وبلاگ
موضوعات
مطالب اخیر
آرشیو مطالب
نویسندگان
پیوند ها
نظر سنجی
» به نظر شما از نظر دیگران کدامیک از موارد زیر برای یک خانم فاکتور مهمتری بشمار می آید ؟


پیوند های روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :